சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடிப்பூரம் ஆடிமாதத்துப் பூரநாளில் நிகழும் அம்மன் திருவிழா .