சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடுகால் ஏற்றத்தில் துலாத்தாங்கு மரம் .