சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடுமாலை உல்லாசமுள்ள குமரிப்பெண் .