சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆடைக்குறி வண்ணாரிடுந் துணிக்குறி .