சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆட்சிராசி ஒரு கோளுக்குச் சொந்தமான வீடு .