சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆட்டுவாணிகன் ஆட்டு வியாபாரி ; ஆட்டிறைச்சி விற்போன் .