சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆண்குறிஞ்சான் காண்க : குங்கிலியம் .