சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆண்டாள் சூடிக்கொடுத்த நாச்சியார் .