சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆண்பால் ஆண்சாதி ; ஐம்பாலுள் ஒன்று .