சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆண்மகன் ஆண் குழந்தை ; கணவன் ; ஆணிற்சிறந்தோன் .