சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதரிசம் கண்ணாடி ; உரை ; மூல ஏடு .