சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதளை காண்க : ஆமணக்கு ; காட்டாமணக்கு வகை ; மாதுளை ; பெருந்துன்பம் .