சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதிகவி முதற்புலவன் ; வான்மீகி முனிவர் .