சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதிகாவியம் முதலில் தோன்றிய காவியம் ; வால்மீகி இராமாயணம் .