சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதித்தபுடம் சூரிய நிலையைக் குறிக்கும் இராசிபாகை .