சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதிமடக்கு அடியின் முதலில் சொல் மடங்கி வருவது .