சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதியந்தகாலம் நாழிகை விநாடிகளில் சொல்லிய கிரகணத்தின் கால அளவு .