சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதியாகமம் பகுசுருதியாகமம் ; விவிலிய நூலில் முதற்பகுதி .