சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதிவிராட்டியன் சூதபாடாணம் ; சோரபாடாணம் .