சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆதிவேதனிகம் கணவன் இரண்டாந் தாரம் கொள்ளும்போது மூத்தாளுக்கு உரிமையாக்கும் பொருள் .