சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆத்துமகுப்தா காண்க : பூனைக்காலி .