சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆந்தை பறவைவகை ; பேராமுட்டி ; ஓர் இயற்பெயர் .