சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆனந்தி பார்வதி ; தாமிரபரணியாறு ; மகிழ்ச்சியுடையவன் ; அரத்தை .