சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆனம் எழுத்துச்சாரியை ; கள் ; தெப்பம் ; மரக்கலம் .