சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆனைப்பெருங்காயம் ஒருவகைப் பெருங்காயக் கலவை .