சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆன்மவீரன் விறலோன் : மைத்துனன் : புதல்வன் : கற்றோன் .