சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆபத்சன்னியாசம் இறக்குங்கால் பெறும் துறவு .