சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆபாதமத்தகம் காண்க : ஆபாதகேசம் .