சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆமணக்குநெய் கொட்டைமுத்தெண்ணெய் , விளக்கெண்ணெய் .