சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆமிலம் புளிப்பு ; புளியமரம் .