சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆம்பிலம் புளிப்பு ; புளியமரம் ; கள் ; சூரை ; உப்பிலி .