சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆயுநூல் காண்க : ஆயுர்(ள்)வேதம் .