சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆயோகம் நீர்க்கரை ; துறைகளில் மரக்கலங்களைக் கட்டும் பந்தி ; அர்ச்சனை .