சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆய்ச்சி தாய் ; பாட்டி ; பெண் ; இடைச்சி .