சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆரம்பம் தொடக்கம் ; முயற்சி ; பாயிரம் ; பெருமிதம் ; பதற்றம் ; கொலை .