சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆரம்பித்தல் தொடங்குதல் ; ஒலித்தல் .