சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆராதித்தல் பூசை செய்தல் ; உபசரித்தல் .