சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆரோதமடித்தல் அருளால் கொடுஞ்செயலினின்றும் மனநெகிழ்தல்