சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆர்ச்சனை பொருளீட்டுகை ; அருச்சிக்கை .