சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆலத்திவழித்தல் ஆலத்தி சுற்றுதல் .