சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
ஆவிவிடுதல் சாதல் ; உயிர்விடத் துணிதல் .