சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இசைதல் பொருந்துதல் ; ஒத்துச்சேர்த்தல் ; உடன்படுதல் ; கிடைத்தல் ; இயலுதல் .