சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இச்சி காண்க : கல்லிச்சி ; மரவகை ; பெண்பால் விகுதி .