சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இஞ்சுதல் சுவறுதல் ; சுண்டுதல் ; இறுகுதல் ; வற்றுதல் .