சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடமயக்கம் ஒரு திணைக்குரிய உரிப் பொருளைப் பிறிதொரு திணைக்குரியதாகக் கூறும் இடமலைவு .