சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடம்பாடு விரிவு ; பருமை ; செல்வம் .