சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடர்ப்பாடு இடர்ப்படுதல் ; துன்புறுகை .