சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடறுதல் கால் தடுக்குதல் ; துன்பப்படுதல் ; மீறுதல் ; ஊறுபடுத்துதல் ; தடுத்தல் .