சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடவகம் மா பனைகளின் பிசின் ; இலவங்கம் .