சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடவோட்டம் இராகுகேதுக்களின் இடப்பக்கமாகச் செல்லும் போக்கு .